Thủ tục hành chính

174 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
3. Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
4. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
5. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
6. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
7. Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do cấp không đúng thẩm quyền khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
8. Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
9. Cấp Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
10. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
11. Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ do mất, rách, hỏng khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
12. Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
13. Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
14. Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
15. Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
16. Cho phép cá nhân trong nước, nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
17. Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
18. Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
19. Cho phép Đội khám bệnh, chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
20. Cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo đối với bệnh viện trên địa bàn quản lý của Sở Y tế (trừ các bệnh viện thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và áp dụng đối với trường hợp khi thay đổi hình thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Toàn trình
Tổng số 174