9 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Tiếp công dân Giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh 2
2. Xử lý đơn thư Giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh 2
3. Giải quyết khiếu nại lần đầu Giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh 2
4. Giải quyết tố cáo Giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh 2
5. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh 2
6. Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh 2
7. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh 2
8. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh 2
9. Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh 2
Tổng số 9