Kết quả

8 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: Cho đến khi kết thúc việc tiếp công dân
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thời gian giải quyết: 30
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết:
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết:
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết: Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết:
Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh
Tổng số 8