Thủ tục hành chính

6 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh tiếp công dân Thanh tra tỉnh Một phần
2. Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh tiếp công dân Thanh tra tỉnh Một phần
3. Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Một phần
4. Thủ tục thực hiện việc giải trình phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Một phần
5. Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Một phần
6. Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập phòng, chống tham nhũng Thanh tra tỉnh Một phần
Tổng số 6