2 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc Ban Dân tộc 4
2. Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác dân tộc Ban Dân tộc 4
Tổng số 2