Kết quả

2 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: công tác dân tộc
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Cơ quan giải quyết: Ban Dân tộc
Lĩnh vực: công tác dân tộc
Thời gian giải quyết: 15
Cơ quan giải quyết: Ban Dân tộc
Tổng số 2