Thủ tục hành chính

3 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số công tác dân tộc Ban Dân tộc Toàn trình
2. Đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số công tác dân tộc Ban Dân tộc Toàn trình
3. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý công tác dân tộc Ban Dân tộc Một phần
Tổng số 3