97 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
2. Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
3. Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
4. Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
5. Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
6. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
7. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
8. Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
9. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
10. Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
11. Giãn tiến độ đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
12. Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
13. Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
15. Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
16. Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
17. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 2
18. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
19. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
20. Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh 3
Tổng số 97