Kết quả

26 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. - Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì cơ quan cấp phép có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; - Sau 60 ngày, kể từ ngày đăng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, trường hợp không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến nghĩa vụ đối với khách du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch thì Sở Du có văn bản gửi ngân hàng để doanh nghiệp được rút tiền ký quỹ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: - 07 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. - 13 ngày làm việc trong trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: - 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. - 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp việc điều chỉnh nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện dẫn đến Văn phòng đại diện có nội dung hoạt động không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm tra
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: lữ hành
Thời gian giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: dịch vụ du lịch - khách sạn
Thời gian giải quyết: - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định công nhận điểm du lịch.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Lĩnh vực: dịch vụ du lịch - khách sạn
Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Du lịch
Tổng số 26