26 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Du lịch 4
2. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Du lịch 4
3. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Lữ hành Sở Du lịch 4
4. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Lữ hành Sở Du lịch 4
5. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Lữ hành Sở Du lịch 4
6. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Lữ hành Sở Du lịch 4
7. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Du lịch 4
8. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Lữ hành Sở Du lịch 4
9. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Lữ hành Sở Du lịch 4
10. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Du lịch 4
11. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Du lịch 4
12. Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Lữ hành Sở Du lịch 4
13. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Lữ hành Sở Du lịch 4
14. Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Du lịch 4
15. Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành Sở Du lịch 4
16. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành Sở Du lịch 4
17. Cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành Sở Du lịch 4
18. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành Sở Du lịch 4
19. Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh Dịch vụ Du lịch - Khách sạn Sở Du lịch 3
20. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Dịch vụ Du lịch - Khách sạn Sở Du lịch 4
Tổng số 26