Phương thức thanh toán trực tuyến

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài: 40.000
Lệ phí: 40.000